Regler

1. Reklamekrav

Alle innsendte arbeider skal være produsert/publisert for oppdragsgivers regning, og må være godkjent for innsendelse av oppdragsgiver. NB. Arbeider fra KM i radio, Reklame for Alvor og som er gjort pro bono for samfunnsnyttige organisasjoner trenger ikke å være produsert/publisert for oppdragsgivers regning. Alt innsendt arbeide må være kjørt i media.

2. Publiseringskrav

Arbeider kan kun sendes inn til Gullblyanten én gang og skal være publisert i Norge eller utlandet i perioden fra 01.01 2012 til og med 31.01 2013. Samtlige arbeider som sendes inn til Gullblyanten 2012 må ha vært publisert innen denne perioden. Dette betyr for eksempel at man ikke kan sende inn de av elementene fra en serie/kampanje som først blir publisert etter 31.01.2013.

3. Originalitetskrav

Grunnideen i arbeidene skal være laget av norske byråer i Norge. Arbeider hvor ideen tilsiktet eller utilsiktet i stor grad er inspirert av andre arbeider, norske eller utenlandske, skal ikke sendes inn. (Se også punkt 6). 

4. Lovlighetskrav

Arbeider som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet, Markedsrådet og/eller Næringslivets Konkurranseutvalg, kan ikke delta i konkurransen 

5. Hva med arbeider som ikke tilfredsstiller disse kravene?

Slike arbeider vil ikke bli juryert. Hvis det er åpenbart at innsender var i god tro da arbeidet ble sendt inn, vil innsendingsavgiften bli refundert etter konkurransen. 

6. Behandling av mistanke om plagiat

Med plagiat menes at et arbeid tilsiktet eller utilsiktet tangerer et annet arbeids idé uten å tilføre denne ideen noe vesentlig. Et plagiat er med andre ord et arbeid som ikke er innenfor originalitetskravene i punkt 3.

Har et jurymedlem mistanke om at et arbeid ut i fra denne definisjonen er plagiat, skal vedkommende melde fra til sin juryleder uten å nevne sin mistanke for andre jurymedlemmer.

Jurylederen skal så umiddelbart melde fra til Juryoberst. Så fort det er fremsatt mistanke om plagiat, skal den som har mistanke, i samarbeid med Juryoberst, forsøke å fremskaffe bevis for påstanden.

Med bevis menes konkret det arbeidet man mener er plagiert. Hvis bevis ikke kan fremskaffes, skal mistanken om plagiat ikke legges frem for diskusjon. Hvis man derimot finner bevis, skal dette legges frem for jurylederne som samlet diskuterer og avgjør om arbeidet er plagiat eller ikke (hvis en juryleder jobber i det anklagede byrået, gjelder vanlig inhabilitet og vedkommende må forlate rommet). Hvis mulig, skal også den som er beskyldt for plagiat få en mulighet til å argumentere sin sak.

Hvis mistanken om plagiat kommer fra en person utenfor juryen, skal Juryoberst avgjøre hvorvidt mistanken skal legges frem til diskusjon på denne måten. Men også her må man ha bevis for å legge frem mistanken om plagiat for juryen.

Mistanke om plagiat skal meldes inn så tidlig som mulig under juryeringen. Men bevis kan legges frem for juryen under hele juryeringsprosessen – også etter at juryeringen er over. Et arbeid kan således bli diskvalifisert fra konkurransen også etter at arbeidet har blitt tildelt premie. 

7. Hvem avgjør i tvilstilfeller?

Det gjør i siste instans juryledelsen, dvs. de personer som Kreativt Forum utpeker til å lede juryarbeidet.